中国共产党第十一届委员会常务委员名单

 作者:揭快肛     |      日期:2018-01-14 12:21:33
Bayin Chaolu (Mongolian) Liu Guozhong Gao Guangbin Zhang Anshun Zhuang Yan Wang Junzheng Lin Wu Jiang Zhiying Tao Zhiguo Wang Xiaoping (female) Wang Kai Li Jinghao (Korean)